Lemon Basil Gimlet – Homemade Basil/Lemon syrup, fresh lemon juice, vodka, club soda