Fly Cocktail: Lemon Basil Gimlet


Lemon Basil Gimlet - Homemade Basil/Lemon syrup, fresh lemon juice, vodka, club soda